HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
 
SIRA NO
KURUM KODU
STANDART DOSYA PLANI  KODU
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/ YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
MAHALLİ  İDARE
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İLK BAŞVURU MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN VARSA YAPMASIGEREKEN İÇ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI
1
24127576
529
2644 Sayılı Tapu Kan.’nun 36 ncı Mad.Kap.Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni hak  Edinimi Taleplerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması.
R.G.de 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayı ile yayınlanan 2644 Sayılı Tapu Kan.’nun 36 ncı Mad.Kap.Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni hak  Edinimine İlişkin Yönetmelik
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanarak 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 1.maddesi
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanarak 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 1 inci Maddesi Kapsamındaki Şirketler ve İştirakler
İçişleri Bakanlığı
Denizli Valiliği
Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
-
 
1- Taşınmaz edinimine ilişkin başvuru dilekçesi,
2-  Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği, taşınmaza ait  1/25000 ölçekli harita ve 6 derecelik koordinat listesi.
3- Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ana faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname (Ek-1) ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri,
4-  Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,
5- Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge,
6- Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde ise, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10'una veya daha fazlasına sahip yabancı ortaklar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan mevcut durumu gösteren belge.
7- Şirket ortakları arasında kendileri hakkındaki bilgilerin şirkete verilmemesini yazılı olarak talep eden yabancı yatırımcılar bulunması halinde, birinci fıkranın (e) bendindeki belge, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından talep tarihinden itibaren 5 gün içinde doğrudan Valiliğe gönderilir.
8- Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde,  birinci fıkranın (ç) ve (d) bendinde yer alan bilgiler için tek belge düzenlenir.
9- Başvuru belgeleri iki nüsha olarak temin edilir. Ancak talebin aynı il sınırları içinde yer alan birden fazla taşınmaza ilişkin olması halinde, sadece birinci fıkranın (b) bendindeki belgelerin ve (c) bendinde yer alan taahhütnamenin, her bir taşınmaz için ayrı ayrı ibrazı gerekir; diğer belgelerin ayrı ayrı ibrazı gerekmez.
10-  Başvuruların posta yoluyla yapılması mümkündür.
11- Aynı şirket tarafından aynı Valiliğe ilk başvurudan itibaren bir yıl içinde yeni bir başvuru yapılması halinde belge içeriğinde bir değişiklik olmadığının yetkili temsilci tarafından beyan edilmesi kaydıyla, birinci fıkranın (c) bendinde yer alan imza sirküleri ve (ç) bendinde yazılı belge tekrar istenmez.
 
 
Denizli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 
1-Ayşe Nur ALTUN          Araştırmacı
2- Ali DURAS                      Planlama ve Koord. Müdürü 
3-Celalettin CANTÜRK     Vali Yardımcısı
4-Hasan KARAHAN      Vali
-
Evrakların ilgili birime ulaşmasından sonra olmak üzere;
1-Ege Ordusu Komutanlığı
2- İl Emniyet Müdürlüğü
 
 
Postadaki gecikmeler hariç, evrakların ilgili birime ulaşmasından sonra olmak üzere;
 
1-Ege Ordusu Komutanlığı
2- İl Emniyet Müdürlüğü
(15 Gün)
 
30  gün
Başvuru durumuna göre
Hayır
2
24127576
529
2644 Sayılı Tapu Kan.’nun 36 ncı Mad.Kap.Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni hak  Edinimi Taleplerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması.
R.G.de 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayı ile yayınlanan 2644 Sayılı Tapu Kan.’nun 36 ncı Mad.Kap.Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni hak  Edinimine İlişkin Yönetmelik
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanarak 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren  Yönetmeliğin 1.maddesi
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanarak 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 1 inci Maddesi Kapsamındaki Şirketler ve İştirakler
İçişleri Bakanlığı
Denizli  Valiliği
Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
-
 
1-  Sınırlı ayni hak talebine ilişkin başvuru dilekçesi,
2- Taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ana faaliyet konularını yürütmek üzere talep  edildiğine ve taşınmazın  bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri,
3- Başvuru belgeleri  iki nüsha olarak hazırlanır. Ancak talebin aynı il sınırları içinde yer alan birden fazla taşınmaza ilişkin olması halinde  taahhütnamenin her bir taşınmaz için ayrı ayrı  düzenlenmesi gerekir ,
4-  Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müd.’den alınan, Şirketin taşınmaz tasarrufuna  izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir  yetki belgesi,
 
 
Denizli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
1-Ayşe Nur ALTUN           Araştırmacı
2- Ali DURAS                    Planlama ve Koord. Müdürü 
3-Celalettin CANTÜRK   Vali Yardımcısı
4-Hasan KARAHAN     Vali
-Taşınmazın Bulunduğu  yerdeki Tapu Müdürlüğü
-
Taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Müdürlüğü
3 gün
Başvuru durumuna göre
Hayır